suvaimage1.jpg

Kumpulaisten sukuseura ry:n   säännöt

Yhdistyksen  nimi on Kumpulaisten sukuseura ry ja sen kotipaikka on Iisalmen kaupunki.

Yhdistyksentarkoituksena  on selvittää suvun historiaa ja vaiheita sekä vaalia suvun perinteitä ja  edistää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta jäsenten keskuudessa.

Yhdistys  pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään:

 • järjestämällä  kokouksia
 • keräämällä ja  arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta

 • selvittämällä  suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon

 • luetteloimalla  jatkuvasti suvun jäsenet

Toimintansa  tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan lahjoituksia, perustaa rahastoja sekä  toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia.

Yhdistyksen jäseneksi  voidaan hyväksyä henkilö, joka alun perin polveutuu Kumpulaine nimeä  kantavasta suvusta sekä tällaisen puoliso.

Yhdistykseen pyrkivän  on ilmoitettava siitä yhdistyksen hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.  Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava  yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti  yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa  jäsenen, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan 2 vuoteen.

Yhdistyksen  jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu.

Yhdistyksen jäsenistä  tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

Yhdistyksen  hallitus valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. hallitukseen kuuluu (7) varsinaista  jäsentä ja yksi (1) varajäsen. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitus  valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä  keskuudestaan tai muista yhdistyksen jäsenistä sihteerin ja muut tarpeelliset  toimihenkilöt. Samalla henkilöllä voi olla useampiakin tehtäviä.

Hallituksenpuheenjohtajasta  käytetään myös nimitystä sukuseuran esimies.

Hallitus voi keskuudestaan  asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitoa varten.

Hallitus on päätösvaltainen,  kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme muuta jäsentä on  paikalla.

Päätökset  tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee  puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksista  on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat pj ja sihteeri.  Hallitus kokoontuu pj:n kutsusta tai jos 2 hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Yhdistyksen  nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi  yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Yhdistyksen  tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä toiminnantarkastajille  tarkastettavaksi viimeistään huhtikuun aikana.

Toiminnantarkastajien  lausunto tilien ja yhdistyksen hallinnon tarkastuksesta on jätettävä viimeistään  toukokuun lopussa hallitukselle.

10§

Yhdistyksen varsinainen  sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa huhti-  syyskuun välisenä aikana joka toinen vuosi ja siitä on ilmoitettava yhdistyksen  jäsenille vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin sukuseuran tiedotteella  postitse tai hallituksen päättämissä sanomalehdissä tai sähköpostitse.

Ylimääräisiin  sukukokouksiin kutsutaan yhdistyksen jäsenet hallituksen toimesta sanomalehti-ilmoituksella  tai kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

11§

Sukukokoukselle  valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Todetaan  kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä hyväksytään työjärjestys.

Varsinaisessa  sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:

 1. Hyväksytään edellisten  vuosien toimintakertomukset
 2. päätetään edellisten  vuosien tilinpäätösten vahvistamisesta, kuullaan toiminnantarkastajien  lausunto ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 3. Vahvistetaan hallituksen  laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio
 4. Valitaan  hallitus 7 §:n mukaan
 5. Valitaan  kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet
 6. Päätetään jäsenmaksun  suuruudesta
 7. päätetään  muista mahdollisista kokouskutsussa olleista asioista

Kokouksen  muun ohjelman tulee liittyä yhdistyksen tarkoitusperiin.

Jos seuran  jäsen haluaa jonkin asian seuran varsinaisen sukukokouksen käsiteltäväksi, on  hänen ilmoitettava siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että  asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§

Sukukokouksessa  on jokaisella yhdistyksen läsnä olevalla jäsenellä, joka on maksanut  jäsenmaksunsa, yhtäläinen äänioikeus.

Äänestys on  avoin, ellei ole päätetty käyttää suljettua äänestystä. Päätökseksi tulee se  mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei säännöissä  edellytetä määräenemmistöä. Mikäli äänet menevät tasan, voittaa se mielipide,  jonka puolesta puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan  määrätään tulos arvalla.

13§

Päätös  sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa  vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

14§

Yhdistyksen purkautuessa  käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen  purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

15§

Muussa  päätöksenteossa noudatetaan niitä yhdistyslain säännöksiä, jotka sitovat  kaikkia yhdistyksiä.

16§

Saavutetut  jäsenoikeudet säilyvät.